Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

TOEPASSINGSGEBIED

Onze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de huidige en toekomstige betrekkingen van de koper met de firma MW ELEKTRO. Zij zijn van toepassing op elke verkoop die aan de koper wordt toegestaan. De bedingen of voorwaarden die vermeld zijn op de commerciële documenten of in de correspondentie van de koper kunnen de firma MW ELEKTRO niet worden tegengeworpen. Indien een bijzondere schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk afwijkt van een van de algemene verkoopsvoorwaarden, blijven de andere voorwaarden van toepassing.

AANVAARDING VAN DE BESTELLINGEN
De verkoper engageert zich enkel voor de schriftelijke offertes. Deze blijven 30 dagen geldig. Niettemin kan de verkoper zijn prijzen aanpassen in functie van de geldende marktprijzen van de grondstoffen, de salarissen en de algemene kosten. De bestellingen die wij ontvangen, worden pas definitief na schriftelijke bevestiging door de firma MW ELEKTRO. De bestellingen worden geregistreerd volgens deze verkoopsvoorwaarden en de koopwaar wordt gefactureerd tegen het tarief dat op de leveringsdag van toepassing is. Indien de koper de bestelling annuleert, dan heeft de verkoper het recht een forfaitaire schadevergoeding te factureren van 20% (met een minimum van 10 EUR). Indien de firma MW ELEKTO om welke reden dan ook, niet kan leveren, kan de koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding van welke aard ook, behalve de teruggave van een voordien gestort voorschot. In alle gevallen van overmacht is de firma MW ELEKTRO vrijgesteld van haar leveringsplicht.

LEVERINGEN – TERMIJNEN
Bij alle leveringen moeten portokosten onder rembours worden betaald; behoudens bijzondere overeenkomst worden deze kosten gefactureerd volgens het tarief van de vervoerder, dat op de leveringsdag van toepassing is. Een forfaitaire kost van 10 EURO wordt verrekend voor elke bestelling kleiner dan 50 EUR.
Het vervoer van onze koopwaar, zelfs die welke franco wordt verstuurd, gebeurt voor rekening en risico van de geadresseerde die de levering op zijn verantwoording in ontvangst neemt, waarbij hij het gewicht en de staat van de colli moet controleren en eventueel verhaal moet nemen op de vervoerder, die als enige aansprakelijk is in geval van schade. Alle klachten moeten per aangetekende brief met bericht van ontvangst worden ingediend binnen de drie dagen na ontvangst van de koopwaar.

PRIJZEN
Behoudens andersluidende bepaling zijn onze prijzen nettoprijzen, zonder korting, betaalbaar bij de levering of bij de beschikbaarheid in onze magazijnen, voor onverpakte koopwaar. Enkel de rechtbank van Hasselt is bevoegd ingeval van betwisting, niettegenstaande elk andersluidend beding vanwege de contracterende tegenpartij. Onze wissels of accepten brengen noch een schuldvernieuwing, noch een afwijking van dit beding dat het rechtsgebied vastlegt, mee.
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken, zijn al onze facturen zonder disconto betaalbaar op onze maatschappelijke zetel en dit ten laatste op de vervaldag. De factuur wordt slechts al betaald aanzien op het ogenblik dat de fondsen worden bijgeschreven op onze bankrekening. Indien aan de klant een krediettermijn wordt toegekend, dient de betaling voor de vervaldag op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Onze facturen zijn altijd betaalbaar door de klant, zelfs als deze een terechte vordering op ons heeft. Schuldvergelijking is dus uitgesloten. Onze facturen worden onherroepelijk geacht verzonden te zijn op datum van inschrijving in onze boekhouding. Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur worden, ook als bijzondere voorwaarden aan de klant een krediettermijn verlenen, alle facturen terstond en in volle recht opeisbaar. In geval de factuur op de vervaldag nog niet betaald is, zullen de verschuldigde bedragen verhoogd worden met een vaste en niet te verminderen schadevergoeding voor buitengerechtelijke kosten, vastgesteld op 15% (met een minimum van 125 EUR) van alle nog verschuldigde sommen. Bovendien zullen de niet-betaalde facturen een verwijlintrest van 1% per begonnen maand opbrengen vanaf de factuurdatum. Zo de intrestvoet bedoeld in artikel 5 van de wet van 2.8.2002 hoger zou zijn, zal deze laatste toegepast worden. De vaste schadevergoeding en de verwijlintrest zijn in volle recht en zonder aanmaning verschuldigd. Iedere betwisting over de opstelling of berekening van facturen moet op straffe van verval aangetekend worden ingediend binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, zal een korting in mindering worden gebracht tegen het percentage dat tussen de partijen schriftelijk is overeen gekomen. De klant die de korting geniet, dient op zijn verantwoording het bedrag van de BTW, dat op de factuur is vermeld, te corrigeren overeenkomstig de ter zake geldende regelementen. Forfaitaire bedragen in de beheerskosten (FBBK) kunnen op de factuur worden berekend volgens het soort van gevraagde facturering. Ingeval de klant een van zijn verplichtingen, en met name de tijdige betaling van de facturen en/of het uitstaande bedrag van een toegekende goederenkrediet, niet nakomt, behoudt de firma MW ELEKTRO zich met het recht voor elke maatregel te nemen en bij de instelling van haar keuze elke rechtsvordering in te stellen die zij nuttig acht om de betaling te verkrijgen van haar verschuldigde bedragen, waarbij alle kosten van deze rechtsvorderingen voor rekening van de klant komen.
Ingeval wij de integrale betaling ontvangen na de overeengekomen vervaldag, zal een eerste forfaitaire boete, “kredietgrens” genoemd en gelijk aan 2% van het factuurbedrag, verschuldigd zijn en in onze maanbrieven worden vermeld. Bovendien wordt de prijs zonder enige gerechtelijke formaliteit opeisbaar nadat een aanmaning met gebruikmaking van alle rechtsmiddelen gedurende een termijn van acht dagen zonder gevolg is gebleven.
Ten gevolge van elke ingebrekestelling tot het betalen van een of andere factuur die zonder gevolg is gebleven, vervalt de betalingstermijn van de andere facturen en wordt het volledige saldo van de rekening opeisbaar.

BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkoper behoudt de volle eigendom van de verkochte koopwaar totdat de prijs – hoofdsom en kosten  - daadwerkelijk volledig is betaald. De bobijnen en speciale verpakkingen (palletten,…) die gratis ter beschikking werden gesteld aan de klant, blijven eigendom van de verkoper. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper eveneens de mogelijkheid de prijs te claimen van de koopwaar die in het bezit is van die tweede koper.
Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de doorverkoopprijs. Vanaf de levering gaan alle risico’s, met inbegrip van toeval en overmacht, en de bewaring over de koper. De wanbetaling van een van de vervallen bedragen kan leiden tot het terugvorderen van de koopwaar. Tot op die dag zal de geleverde koopwaar worden beschouwd als zijnde in bewaring gegeven, waarbij de koper het risico draagt voor de schade die deze koopwaar om welke reden ook zou oplopen of veroorzaken. Tot wanneer de koopwaar daadwerkelijk volledig is betaald, zal de koper niet op enige manier over de koopwaar kunnen beschikken zonder het voorafgaande akkoord van de verkoper. Niettegenstaande elke andersluidende bepaling zal ingeval de koper een betalingstermijn niet nakomt of dit beding op een of andere manier schendt, de verkoper, zonder een van zijn rechten te verliezen, per aangetekende brief met bericht van ontvangst op kosten van de koper de teruggave kunnen eisen van de koopwaar, tot wanneer de koper al zijn verplichtingen is nagekomen. Bovendien zal de verkoper van contract per aangetekende brief met bericht van ontvangst van rechtswege kunnen opzeggen. Onverminderd elke andere schadeloosstelling zal de koper, behalve zijn verplichtingen de koopwaar terug te geven, aan de verkoper een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn, die is vastgesteld op 12% van het bedrag, exclusief belastingen, van het niet uitgevoerde contract, geraamd op datum van de verbreking, zonder dat deze schadevergoeding kleiner kan zijn dan 75 EUR. De verbrekingsvergoeding zal door de verkoper in mindering worden gebracht van de al ontvangen betalingen.

OVERDRACHT VAN RISICO
De koopwaar blijft eigendom van de verkoper tot wanneer de prijs ervan volledig is betaald, maar de koper wordt er echter verantwoordelijk voor onmiddellijk na de materiële afgifte ervan, waarbij de eigendomsoverdracht de overdracht van het risico met zich meebrengt. Bijgevolg verbindt de koper zich ertoe van nu af aan bij de maatschappij van  zijn keuze een verzekeringscontract af te sluiten tot dekking van de risico’s van verlies, diefstal of vernietiging van de aangewezen koopwaar.

DOORVERKOOP OF VERWERKING
Aangezien de koopwaar de eigendom van de verkoper blijft tot wanneer de prijs ervan volledig is betaald, is het de koperuitdrukkelijk verboden erover te beschikken zonder het akkoord van de verkoper. Indien de koper de aangewezen koopwaar verkoopt, dient hij zijn handelsonderneming te verpanden ten bedrage van het nog verschuldigde saldo van de prijs. Alle rechten, kosten met name bankkosten, en gelijk welke belastingen, waartoe de uitvoering van deze algemene verkoopsvoorwaarden aanleiding zou kunnen geven, komen uitsluitend voor rekening van de koper.

GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
De garanties worden gegeven door de fabrikanten. De verkoper is niet verantwoordelijk voor welke indirecte schade ook. De informatie gegeven door de verkoper engageert hem niet en houdt ook geen enkele verantwoordelijkheid in.

TERUGNEMINGEN – HERSTELLINGEN

De verkochte goederen worden noch geruild, noch teruggenomen. De terugnemingen kunnen slechts uitzonderlijk gebeuren na voorafgaand en schriftelijk akkoord en zullen enkel betrekking hebben op artikelen in nieuwe en goede staat, die zich nog in hun originele verpakking bevinden. De herstellingen van de artikelen die in onze magazijnen zijn gekocht, zullen zo goedkoop mogelijk worden uitgevoerd en zijn contant of onder rembours betaalbaar. Om dekking te genieten waarin de voorwaarden van de fabrikant voorzien, moet het garantiebewijs bij het defecte toestel worden gevoegd. In dit geval blijven het arbeidsloon en de portokosten heen en terug voor rekening van de klant.

PRIVACY

MW ELEKTRO heeft zich er toe verbonden uw gegevens vertrouwelijk te gebruiken en uitsluitend met het oog op de identificatie en de inning van deze schuldvorderingen.
Volgens de Belgische wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan zich bovendien kosteloos verzetten tegen het gebruik voor commerciële of promotionele doeleinden. Hiertoe dient een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto-versokopie van de identiteitskaart aan “Verantwoordelijke van de Financiële afdeling, Meelbergstraat 113, 3583 Paal-Beringen” te worden verzonden.